مد پارس : بانک ترجمه مقالات پزشکی و دندان پزشکی

نگارش پروپوزال و پایان نامه  پزشکی  دندانپزشکی
ارتباط کوریونیک گونادوتروپین هیپر گلیکوزیله انسانی با بروز پلاسنتا اکرتا یا چسبندگی جفت

هدف از این مطالعه مورد - شاهدی ، ارزیابی ارتباط بین کوریونیک گونادوتروپین هیپرگلیکوزیله انسانی (hCG-H) و پلاسنتا اکرتا در سه ماهه دوم و سوم بارداری بود.

2019

منبع: سایت پاب مد

(خلاصه انگلیسی و فارسی)


دانلود مقاله انگلیسی :

قیمت : 2000 تومان
تخفیف 50%
قیمت نهایی : 1000 تومان