مد پارس : بانک ترجمه مقالات پزشکی و دندان پزشکی

نگارش پروپوزال و پایان نامه  پزشکی  دندانپزشکی
بررسی اثر مدت زمان نگهداری بر استحکام باند کامپوزیت به عاج بلیچ شده

در این مطالعه اثر زمان نگهداری در آب مقطر (24 ساعت، 6 ماه، 12 ماه) بر استحکام باند ریزکششی (μTBS) بین رزین کامپوزیت و عاج بلیچ شده انسان با هیدروژن پراکسید (HP) 35% یا کاربامید پراکسید (CP) 10% مورد ارزیابی قرار گرفت.

2019

منبع پابمد

(خلاصه انگلیسی و فارسی)


دانلود مقاله انگلیسی :

قیمت : 2000 تومان
تخفیف 50%
قیمت نهایی : 1000 تومان