مد پارس : بانک ترجمه مقالات پزشکی و دندان پزشکی

دسته بندی مقالات

خــدمات پژوهشی

پیشنهاد موضوع تحقیق و عنوان پایان نامه پزشکی و دندانپزشکی: تهیه و ارسال مقالات، پرسشنامه و نحوه اجرا.

سرچ و گردآوری مقاله های پزشکی و دندانپزشکی، جمع آوری و تدوین مطالب مطابق با موضوع پژوهش.

راهنمایی جهت تدوین پروپوزال، پایان نامه و مقاله : پزشکی و دندانپزشکی.

راهنمایی جهت تهیه مقاله انگلیسی و فارسی از پایان نامه.

انجام آنالیز آماری (SPSS) : ثبت اطلاعات، تجزیه و تحلیل آماری.