مد پارس : بانک ترجمه مقالات پزشکی و دندان پزشکی

نگارش پروپوزال و پایان نامه  پزشکی  دندانپزشکی

نگارش پروپوزال و پایان نامه پزشکی - دندانپزشکی

دسته بندی مقالات

خــدمات پژوهشی

ثبت کارآزمایی های بالینی در مرکز بین المللی ثبت کارآزمایی های بالینی ایران IRCT

نگارش پروپوزال و پایان نامه پزشکی و دندانپزشکی: پیشنهاد موضوع تحقیق و عنوان، تهیه و ارسال مقالات، پرسشنامه و نحوه اجرا.

سرچ و گردآوری مقاله های پزشکی و دندانپزشکی، جمع آوری و تدوین مطالب مطابق با موضوع پژوهش.

راهنمایی جهت تدوین پروپوزال، پایان نامه و مقاله : پزشکی و دندانپزشکی.

راهنمایی جهت تهیه مقاله انگلیسی و فارسی از پایان نامه.

انجام آنالیز آماری (SPSS) : ثبت اطلاعات، تجزیه و تحلیل آماری.